Welcome to Ryozen-Gokoku-Shrine
Kyoto Ryozen Gokoku Shrine go to Japanese site

Ryoma Sakamoto
The Annual Festivals
Welcome to Ryozen-Gokoku-Shrine Access Map

Seikan-ji-Ryosen-cho, Hiagasiyama-ku, Kyoto 605
Phone (075) 561-7124 Fax(075)531-0972